3150 Excelsior Blvd, 307, Minneapolis, MN 55416, USA